Novinky

Představujeme minci „korunovaný“ Charles III.

Po řadu desetiletí se milovníci mincí Velké Británie, resp. mincí vydávaných v rámci Commonwealthu, setkávali s portrétem Jejího Veličenstva královny Alžběty II. Jejím skonem a následným nástupem na trůn Jejího Veličenstva Karla III. se budeme setkávat s novou podobou oblíbených mincí. V následujícím článku si připomeneme portréty královny Alžběty II. a představíme vyobrazení Jejího Veličenstva Karla III.

V minulém roce nás po dlouhých letech vladaření opustila Její Veličenstvo královna Alžběta II., která v čele Commonwealthu stála úctyhodných 70 let, čímž se stala nejdéle vládnoucím panovníkem světa. Zároveň se tak nejen sběratelům mincí naskytla možnost setkat se s několika vyobrazeními královny od různých autorů.

Alžběta II. se stala královnou ve svých 25-ti letech dne 6. února 1952 záhy po úmrtí svého otce Jiřího VI. Korunována byla 2. června 1953. Její první vyobrazení ztvárnil sochař Mary Gillick kde je Alžběta vyobrazena v mladistvém věku a bez královské koruny. Tento portrét byl užíván v mnoha zemích Commonwealthu.

 

Portrét Alžběty II. od Mary Gillicka (1953)

 

V roce 1964 byl vybrán vítězný návrh akademického sochaře Arnolda Machina ztvárněním portrétu mladé královny Alžběty, který byl následně zaveden v roce 1968 a to až do roku 1984. Tento portrét byl používán pro všechny britské mince; v roce 1964 na mincích Rhodesie, od roku 1965 do1985 na mincích Kanady, v Austrálii od 1966 do roku 1984; na Novém Zélandu od roku 1967 do 1985.

 

Portrét Alžběty II. od Arnolda Machina (1968)

 

Alžbětin portrét Raphaela Makloufa, který zdobil mince od roku 1985 do 1997 vyobrazoval Její Veličenstvo královnu jako nestárnoucí a královský symbol. Na krku je také možno spatřit iniciály autora doplněné písmenem D, tedy RDM.

 

Portrét Alžběty II. od Raphaela Makloufa (1985-1997)

 

Výrazné iniciály IRB obsahuje zobrazení královny v jejím pokročilejším věku, které bylo představeno v roce 1998. Majestátnost a úcta vyzařují z tohoto portrétu, který byl v platnosti až do roku 2015.

 

Portrét Alžběty II. od Iana Rank-Broadleyho (1998)

 

Poslední vyobrazení Jejího Veličenstva královny Alžběty II., jehož autorem je Jody Clark, představila The Royal Mint v roce 2015.

 

Portrét Alžběty II. od Jody Clarka (2015)

 

Po úmrtí Jejího Veličenstva královny Alžběty II. v roce 2022 se stal panovníkem Commonwealthu Jeho Veličenstvo král Karel III. Autorem jeho portrétu na mincích je Martin Jennings a začala tak nová éra mincí ve Spojeném království. Nicméně korunovace Jejího Veličenstva krále Karla III. je naplánována na 6. května 2023. Z tohoto důvodu jsou již v oběhu mince, které zobrazují krále Karla III. bez královské koruny s letopočtem 2023. Zajímavostí na trhu, snad i malou raritou, se tak staly mince s vyobrazením Jejího Veličenstva královny Alžběty II. s letopočtem 2023. Tato situace nastala díky výrobnímu plánu The Royal Mint, která od cca poloviny roku začala razit mince s královnou Alžbětou s ročníkem 2023. Náhlým skonem Jejího Veličenstva královny Alžběty II. se musel změnit výrobní plán a zahájila se ražba mincí s podobou Jejího Veličenstva krále Karla II. bez koruny.

 

Portrét Jejího Veličenstva krále Karla III. od Martina Jenningse

 

Jak bylo zmíněno výše, korunovace Jejího Veličenstva krále Karla III. je plánována na 6. května 2023. U příležitosti této události připravila The Royal Mint pamětní minci v hodnotě 5 liber.

 

5 librová mince u příležitosti korunovace Jejího Veličenstva krále Karla III.

 

Milovníci britských mincí tak mají příležitost doplnit svoje sbírky o nové tituly i o celou řadu pamětních mincí, vyražených k této výjimečné události.

 

Autor: PhDr. Robert Bílý, MSc

==================================

Zdroje:
[1] Five Portraits of Her Late Majesty Queen Elizabeth II. www.royalmint.com [online]. [cit. 2023-04-13]. Dostupné z: https://www.royalmint.com/stories/currency/five-portraits-of-her-majesty-queen-elizabeth-ii/ 
[2] His Majesty The King’s Official Coinage Portraitive Portraits. www.royalmint.com [online]. [cit. 2023-04-13]. Dostupné z: https://www.royalmint.com/stories/collect/his-majesty-the-kings-official-coinage-portrait/

Pravidla obchodování s investičními kovy

Jak to tedy vlastně je?

Mnozí z nás přivykli na situaci, kdy objednáváme zboží přes internet, ať už se jedná o oblečení, potraviny či například elektroniku. Stane se, že zákazník si přidá položku do košíku, objedná, ale zboží následně nevyzvedne, popřípadě chce zboží vrátit. Se stejnou praxí se setkáváme i v kamenných obchodech, kdy zakoupíte například kalhoty a když doma zjistíte, že vám nesedí, rozhodnete se je vrátit. Jak to ale funguje na trhu s investičními kovy? Pojďme se podívat na několik důležitých faktorů.

Pro komplexnější informace začneme přehledem důležité legislativy. Obchodování s investičními kovy podléhá několika legislativním předpisům, především pak zákonu  č. 256/2004 Sb., (ZPKT) , ze kterého vyplývá, že zlato jako fyzická komodita není investičním nástrojem ve smyslu §3 výše zmiňovaného zákona. Obchodování se zlatem probíhá formou nákupu a prodej za aktuální ceny s fyzickým vypořádáním (přímo či nepřímo).
Definice komodity „investiční zlato“ je obsažena v zákoně č. 235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty (v platném znění), konkrétně v §92 Zvláštní režim pro investiční zlato.

Investičním zlatem se rozumí:
a) zlato připouštěné na světové trhy zlata ve tvaru uzančních slitků v podobě cihly nebo destičky s
1. vlastním číslem,
2. ryzostí nejméně 995 tisícin,
3. hmotností připouštěnou na těchto trzích a
4. označením výrobce, ryzosti a hmotnosti

b) zlaté mince, které
1. mají ryzost nejméně 900 tisícin,
2. byly vyraženy po roce 1800,
3. jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem,
4. jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80 %.

Limit pro přijetí hotovosti 

Při uzavření obchodu a následné platby je obchodník povinen řídit se ustanovením §4 Zákona č. 254/2004 Sb.
1. Poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku 270 000 Kč (dále jen „limit“) je povinen provést platbu bezhotovostně. Jedná se o denní limit.
2. Příjemce platby, jejíž výše překračuje limit, nesmí tuto platbu přijmout, jestliže nebyla provedena bezhotovostně.
3. Platba v cizí měně se pro účely tohoto zákona přepočte na koruny české směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby.
4. Do limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne.

Uzavření obchodu v e-prostředí

Od 6. 1. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 374/2022 Sb. , kterým se mění Zákon o ochraně spotřebitele zároveň s Občanským zákoníkem. Paragraf 1826a toho zákona uvádí: „Podnikatel zajistí, aby spotřebitel vzal při objednávce výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení. Je-li objednávka činěna použitím tlačítka nebo obdobného ovládacího prvku, musejí být označeny snadno čitelným nápisem „Objednávka zavazující k platbě“ nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací.“
Znamená to tedy, že pokud zákazník objedná zboží přes e-shop, je zároveň vázán k uhrazení objednávky. Tentýž zákon rovněž ukládá povinnost převzetí objednávky, je-li doručována kurýrem či poštou. Pokud zákazník objednávku stornuje, platí výše uvedený příklad a zákazník musí počítat s případnými sankčními poplatky, které může obchodník účtovat.
Rovněž je stanovena lhůta předání zboží a zároveň převzetí zboží na 30 dní. Pokud zákazník v této lhůtě zboží nepřevezme, vystavuje se riziku sankčního poplatku (dle obchodních podmínek jednotlivých prodejců).

Odstoupení od smlouvy

Nezřídka se setkáváme se zákazníky, kteří nakoupili investiční kov v určitém okamžiku, za konkrétní cenu, která se však v okamžiku fyzického převzetí kovu může lišit. Zákazník má tak tendenci objednávku stornovat a koupit kov za výhodnější cenu.

Dle ustanovení §1837 písm. b) Zákona č. 89/2012 Sb. „Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy."

Pro snadnější představu uvádíme příklad: Kupující zakoupí na burze akcii za určitou cenu, avšak cca za 1 hodinu se cena akcie klesne. V daném okamžiku tak kupující mohl nakoupit za výhodnějších podmínek. Nelze však akcii „vrátit“ za starou cenu a opětovně koupit za cenu nižší. Jedinou možností je zpětný výkup akcie a následná koupě akcie za výhodnější cenu. Nicméně tato transakce je velmi nevýhodná, jelikož výkupní cena bývá výrazně nižší než pořizovací; rozdíl v ceně by tak pravděpodobně nepokryl případný profit ze zakoupení akcie za výhodnější cenu. Ačkoliv se na první pohled může zdát, že zákazník má pouze svá práva, má také své povinnosti. Nicméně není třeba se ničeho obávat, jedná o naprosto přirozené skutečnosti, které jsme vám v tomto článku zrekapitulovali.

 

Autor: PhDr. Robert Bílý, MSc

==================================

Zdroje:
[1] Zákon č. 256/2004 Sb., Zákon o podnikání na kapitálovém trhu (ZKPT). In: Sbírka zákonů. 30. 4. 2004, částka 84/2004.
[2] Zákon č. 235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty. In: Sbírka zákonů. 23. 4. 2004, částka 78/2004
[3] Zákon č. 254/2004 Sb., Zákon o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů: In: Sbírka zákonů. 22. 3. 2012. částka 33/2012
[4] Zákon č. 374/2022 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů: In: Sbírka zákonů. 7. 12. 2022. částka 170/2022
[5] Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník In: Sbírka zákonů. ročník 2004, 83/2004

Cena zlata pokořila hranici 2000 USD za trojskou unci

Po celé řadě negativních zpráv o potížích světových bank, nejprve na americkém kontinentu, poté v Evropě (Credit Suisse, Deutsche Bank), opět cena zlata vystoupala na své letošní maximum. Predikce vývoje ceny zlata z konce minulého roku se tak naplnily.

Finanční trh byl ohromen množstvím informací o potížích nejprve amerických bank a následně švýcarské Credit Suisse, o kterém jsme Vás informovali v předchozím článku. Následovalo oznámení o problémech německé Deutsche Bank. Většina investorů cítila jisté napětí na finančním trhu a očekávala avízované zvýšení ceny investičního zlata.

Zveřejnění ekonomických údajů Spojených států amerických spustilo vlnu reakcí. Ministerstvo práce USA oznámilo pokles volných pracovních míst na trhu práce. Pokles také zaznamenávají americké podniky ve svých objednávkách. Řada podniků tak volá po snížení úrokových sazeb Federálního rezervního systému.

Většina těchto událostí se promítla do ceny investičních kovů. Výsledkem je úterní uzavření burzy COMEX na hodnotě 2 038,10 dolaru za unci, což je oproti dnešnímu dni nárůst o téměř 40 dolarů.

Celé situaci také nahrává oslabení dolaru. Cena zlata tak neúprosně míří ke svému maximu 2069 USD za trojskou unci. Je silný předpoklad, že se cena zlata nejen udrží nad hranicí 2000 USD, ale bude atakovat svoje maximum a bude vytvářet další letošní rekordy. „Některá slabá americká ekonomická data, která tlačila na index amerického dolaru a poslala výnosy amerického ministerstva financí směrem dolů, podpořila ceny zlata a stříbra.“ Komentuje situaci Jim Wickoff, z Kitco News.

Situace tedy napovídá, že bankovní krize ještě neskončila. "Současná krize ještě neskončila, a i když je za námi, bude to mít následky v příštích letech," napsal Generální ředitel JPMorgan Chase Jamie Dimon ve svém výročním poselství.

 

V návaznosti na výše uvedené informace je patrné, že zlato stále zůstává bezpečným přístavem ve světě financí. Nejistota na finančních trzích a světových ekonomikách nahrává investicím do zlata nejen jako ochrana proti inflaci, ale především jako ochrana případných rizik v době ekonomických nejistot.

 

Autor: PhDr. Robert Bílý, MSc

 

=============================================

 

Zdroje:

[1] https://www.kitco.com/finance/futures/details.html?j1_module=futureDetail&popup=1&j1_symbol=GCM23&j1_override=&j1_region=

[3] GOLUBOVÁ, Anna. Cena zlata vyskočila o 40 dolarů a obchodovalo se nad 2 000 dolarů, protože Jamie Dimon varoval, že bankovní krize ještě neskončila. KITCO.com [online]. [cit. 2023-04-05]. Dostupné z: https://www.kitco.com/news/2023-04-04/Gold-price-jumps-40-to-trade-above-2k-as-Jamie-Dimon-warns-the-banking-crisis-is-not-over.html

Aktuální vývoj na zlatém trhu: Co se to děje?

Trhy v minulém týdnu zaznamenaly prudký nárůst ceny zlata. Díky nepříznivým informacím o úpadku některých amerických bank, ekonomických potížích druhé největší švýcarské banky Credit Suisse, dosáhlo zlato (XAU) na cenu přes 1.980 USD za trojskou unci z úrovně přibližně 1.830 USD.

Bankovní sektor ve Spojených státech
Ekonomické trhy byly ohromeny informací nejprve o krachu amerických Silicon Valley Bank (SVB) a následně Signature Bank. Silicon Valley Bank, která je 16. největší bankou ve Spojených státech s vazbami na technologický průmysl, informovala o potřebě dalšího kapitálu. Tato zpráva měla za následek paniku klientů a znejistění investorů, což mělo za následek zmiňovaný krach.


Cena zlata 9. března 2023

Zdroj: Kitco.com

 

I přes ujištění amerického prezidenta Joea Bidena o stabilitě amerického bankovního sektoru došlo k prudkému zvyšování cen zlata, která dosáhla úrovně 1989,30 USD za trojskou unci.

 

Cena zlata 17. března 2023
Živý žebříček zlata New York [Kitco Inc.]
Zdroj: Kitco.com

 

Finanční analytici ze společnosti S&P Global Ratings jsou však přesvědčeni, že by se run na banky a výběry hotovostí z amerických bank neměly dále rozšiřovat, a to i přes potíže dalšího amerického finančního podniku First Republic Bank.

 

Graf vývoje ceny zlata v uplynulých dnech

 

Credit Suisse
Další nepříznivá zpráva minulého týdne bylo oznámení Saudi National Bank, nejsilnějšího akcionáře banky Credit Suisse, o záměru neposkytnout švýcarské bance další kapitál, což mělo za následek až 30% pokles akcií této bankovní instituce. Credit Suisse byl považován za symbol stability na bankovním trhu, avšak finanční instituce se potýkala s odlivem hotovosti klientů. Situaci nakonec zachránila Švýcarská národní banka (SNB), která poskytne finančnímu domu půjčku ve výši 50 mld. CHF. Navíc se Credit Suisse zavázala odstranit nesrovnalosti ve svém účetnictví, což nevzbuzovalo příliš velkou důvěru investorů.

Kurz EUR vs US
Obchodníci naznačují, že z delšího časového období by mohly ceny EUR/USD nadále klesat, avšak současný trend napovídá, že by se mohla úroveň brzy zvýšit. „EUR /USD se během obchodního týdne kolísal nahoru i dolů, protože pokračujeme v testování 50týdenního EMA. V tuto chvíli to vypadá, že existuje spousta nesrovnalostí a nerozhodnosti, a myslím, že tomu tak bude i nadále. Pokud se propadneme pod posledních pár týdnů, pak je možné, že bychom mohli klesnout až na úroveň 1,03. Poté by se trh mohl podívat na úroveň parity, což by samozřejmě přitáhlo velkou pozornost.  Stále upřednostňuji pokles, protože Jerome Powell dal jasně najevo, že Federální rezervní systém zůstane nějakou dobu přísný a možná dokonce zpřísní úrokové sazby rychleji, než lidé původně mysleli, uvedl Matias Salord z FXSTREET.

 

Graf EUR vs USD

 

Závěrem
Celkové prognózy o dosažení ceny zlata na úroveň 2.000 USD za trojskou unci ze začátku tohoto roku se tak v pondělí 20. března naplnily. Aktuálně jsme svědky korekce na úrovni 1940 USD/oz, kde očekáváme postupný opětovný nárůst k hranici 1960 USD/oz.

 

Autor: PhDr. Robert Bílý, MSc

Těžba zlata v roce 2022: Čína pokračuje v navyšování produkce

Za celý rok 2022 činila souhrnná produkce všech zlatých dolů přibližně 3100 tun kovu. Tyto předběžné údaje zveřejnila instituce U.S. Geological Survey (USGC) a dle těchto údajů se podařilo překonat úhrnnou těžbu z roku 2021. Rozdíl ve vytěženém množství je pouze minimální, za rok 2021 je udávána úhrnná těžba 3090 tun, nicméně uvedené údaje potvrzují, že Čína pokračuje v upevňování pozice světového lídra v těžbě zlata.

Čína je aktuálně největším světovým producentem zlata s hodnotou těžby 330 tun, v pořadí následuje Austrálie s 320 tunami, a Rusko také s 320 tunami. Další významní těžaři Kanada 220 tun a USA 170 tun zaznamenali v roce 2022 výrazný pokles těžby. Jedná se o poměrně překvapivou informaci, jelikož cena zlata v průběhu roku 2022 výrazně posilovala a v březnu 2022 dosahovala hodnoty 2050 USD/Oz. Nárust ceny by měl podporovat růst těžby, ale realita je v případě Kanady a USA opačná. Pokles v produkci těchto producentů je mírně kompenzován nárusty produkce méně významných těžařů jako jsou Peru, Indonésie, nebo Burkina Faso.

 

Cena zlata v průběhu celého roku 2022 silně kolísala, přičemž cenové rozpětí mezi dosaženými hodnotami činilo téměř 400 USD/Oz. Situace na komoditních trzích, geopolitické napětí a další vlivy posílily globální poptávku po zlatě.  Poptávku z velké části udávají centrální státní banky, které ve velké většině navyšují zásoby zlata ve svých portfoliích, následovány rekordní poptávkou ze strany domácností i firem. Velká rozkolísanost ceny je připisována z velké části krokům k zkrocení inflace, kdy např. Federální rezervní systém opakovaně navyšoval úrokové sazby, což způsobovalo propady ceny zlata.

Vzácný kov byl vyhledáván nejen jako prostředek jistého zajištění proti inflaci, ale zároveň jako stabilní alternativa vůči jiným uchovatelům hodnot, viz turbulentní situace na trhu s kryptoměnami. Generální ředitel největšího světového producenta zlata Tom Palmer ze společnosti Newmont zastává všeobecně konzervativní názor na vývoj ceny zlata a připomíná, že zlato je zásobárnou bohatství po tisíciletí v transparentním a vysoce regulovaném prostředí.

Data instituce Miningintelligence poskytují žebříček největších producentů zlata v první polovině roku 2022 a to na základě ohlášené produkce v kilo trojských uncích (koz). Žebříček nezahrnuje ruské těžaře, kteří přestali hlásit výsledky produkce od únorové invaze na Ukrajinu. V žebříčku z roku 2021 se ruská společnost Polyus se sídlem v Moskvě umístila na třetím místě a Petrohradský Polymetal na devátém místě.

Zpátky do roku 2023. Jaký bude rok 2023 nejen pro velké těžaře? Ovlivní poptávka výrazněji růst produkce? Zastaví USA postupný pokles těžby a ztrátu pozic? Reakce, analýzy, články, blog nejen na tyto otázky najdete na našich stránkách www.aurumbohemica.cz.

Děkujeme.

Autoři: Ing. Jaroslav Křůpala, Vít Běhal

Pobočka v Brně otevřena! Těšíme se na Vás

Dobrý den, 

nejen pro zákazníky z Brna a okolí máme skvělou zprávu! Otevřeli jsme novou pobočku Aurum Bohemica, kde se na vás těšíme každý pracovní den od 9 do 17 hodin.

 

Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na dobrou kávu k nám na Zelný trh a v případě Vašeho zájmu o obchodní konzultaci se Vám budou věnovat naši kolegové Robert Bílý a Peter Potančok.

 

Kde nás najdete? 

Najdete nás v centru Brna na adrese Radnická 12, co by „zlatým valounem“ dohodil od Zelného trhu. Přímo na prodejně na vás čeká nabídka investičních zlatých mincí, investičních zlatých slitků a dalšího sortimentu. 

 

Přijďte si pro kávu i radu nad zlato 

Samozřejmostí je široká nabídka služeb a možnost probrat veškeré vaše dotazy u šálku lahodné kávy. Přímo na pobočce poskytujeme: 

  • Investiční poradenství a obchodní konzultace 
  • Okamžitou fixaci ceny do 270 tisíc 
  • Nákup a výkup investičních produktů za bezkonkurenční ceny, to vše v hotovosti nebo převodem do 270 tisíc 
  • Komisní prodej 

Neváhejte si k nám naplánovat cestu a zavítat do světa investičního zlata a stříbra. 

tým Aurum Bohemica

Recept na inflaci? Investiční zlato | Aurum Bohemica

Recept na inflaci? Investiční zlato!

Lidé v současné ekonomicky nestabilní době hledají způsoby, jak ochránit své peníze před inflací, protože se obávají rizika ztráty svých úspor. Někteří investují do nemovitostí nebo akcií, jiní volí velice osvědčený způsob uchování hodnoty svých peněz - zlato. Z dlouhodobého hlediska (10-20 let) se jedná o investici s nízkým rizikem. Hodnota drahého kovu má tendenci růst, protože je přímo úměrná inflaci - čím vyšší je inflace, tím vyšší je cena zlata.

Obyvatelé mnohých evropských zemí se bojí rostoucí inflace a nakupují zlaté slitky a mince mnohem aktivněji než kdykoliv předtím. Podle agentury Bloomberg, byla poptávka po drahém kovu v evropských zemích v první polovině roku 2021 nejvyšší od roku 2009 v důsledku světové finanční krize.

slitky a mince
numismatika

Chraňte své úspory před znehodnocením

Zlaté slitky a mince se v Evropě nyní nakupují o 35 % častěji než v předchozích šesti měsících. Celosvětová poptávka po zlatu se zvýšila v průměru o 20 %. Ekonomové se domnívají, že investice do drahých kovů je nyní perspektivní - můžete si tak totiž pojistit prostředky proti znehodnocení.

Například v Německu nyní začala inflace opět stoupat, protože se ekonomika zotavuje z následků několika vln pandemie koronaviru. V červenci tohoto roku vzrostly spotřebitelské ceny nejvíce za posledních několik desetiletí, a to o 3,8 procenta. Podobně jsou na tom i jiné země, včetně České republiky, která je na ekonomice Německa značně závislá. Záporné úrokové sazby v Evropě rovněž zatraktivnily aktiva v drahých kovech namísto uchování měny a investic do akciového trhu.

Investování do zlata není jen pro bohaté

Inflace postihuje všechny, jen někteří lidé z ní mají prospěch a jiní utrpí ztráty. Proto věříme, že zlato by mělo být dostupné všem. Když mluvíme o zlatu, nemluvíme o zlatých náušnicích po babičce jako dědictví nebo o bílém zlatu v podobě šperku ze zastavárny - mluvíme o fyzickém, čistém, investičním zlatu, jako jsou slitky, nebo investiční mince.

Zlato je mimořádně důležitou komoditou, která má schopnost působit na měnu a jakýkoliv pohyb na akciových trzích má přímý vliv na chování zlata. Například, když země prodá část svých zlatých rezerv, měna má automaticky tendenci snižovat svou hodnotu. Nicméně, právě díky opačnému vztahu mezi zlatem a měnami, je možné zlato považovat jako úspěšnou pojistku proti inflaci, jelikož peníze investované do zlata na své hodnotě neztrácí.

Autor: Martin Sluka, Ing. Jaroslav Křůpala

Zlatá mince 5000 Kč Litoměřice 2022 nyní v prodeji

1160x441

Pětiletý cyklus ČNB, který je věnovaný městským památkovým rezervacím České republiky, představuje svou čtvrtou emisi. 

Zlatá mince 5000 Kč Litoměřice 2022 špičkové kvality dle návrhu Lenky Nebeské, DiS. symbolizuje krásy Litoměřic a je nejen zajímavým sběratelským artiklem, ale také skvělou investiční příležitostí. Mince jsou raženy jak v Proof tak i Standard kvalitě. 

Proces vzniku mince 

Vítězný návrh mince vychází z celkem 12 návrhů, které byly předloženy v rámci výtvarné soutěže ČNB o umělecký návrh zlaté mince Městská památková rezervace Litoměřice. Na vyhodnocení se podílel i odborný poradce PhDr. Filip Hrbek, radní města Litoměřice. 

Návrh medailérky Lenky Nebeské, DiS. zaujal nápaditou koláží historických staveb v popředí s nejznámější dominantou města – štítem domu u Kalicha. Na averzní straně najdete zdobené štíty litoměřických domů. 

Prohlédněte si další zlaté mince 

V nabídce u nás na e-shopu najdete také další zlaté pamětní mince. Ty představují nejen sbírkou jedinečných uměleckých děl, ale fungují i jako pozvánka pro návštěvu městských klenotů na našem území.  

 

Valcambi - Továrna na zlato | Aurum Bohemica
Ve světě komodit se neustále dějí zajímavé věci. Zlatá horečka stoupá a zlato láme všechny dosud známé rekordy, v důsledku stále stoupající inflace. Obrovské teplo, tmavé zdi, kotle, které připomínají peklo a v nich poklad, který investorům zrychluje tep. V tomto článku Vám přiblížíme jedno z nejstřeženějších míst ve Švýcarsku, továrnu na zlato. Tento komplex se nenápadně schovává mezi kopci u jezera Lugano. Multimiliardový byznys, který od světa venku dělí tři bezpečnostní perimetry, stráže a detektory kovu.

Za zdi téhle fabriky se nedostane jen tak někdo. Není to jednoduchý proces, ani když máte priviliegium a přístup do tohoto komplexu. Pověřené osoby vám přiřadí doprovod, sledovací čipovou kartu, odevzdáte mobilní zařízení, všechny šperky a kovové věci. Dále vás nemine zamřížovaný turniket, několik bezpečnostních dveří, dlouhý tunel a  detektor radioaktivity. Nakonec vám do ruky položí zlatou cihlu.

Kilogramová cihla zlata se celkem snadno schová v dlani, a tak není divu, že tohle místo, slévárna zlata Valcambi, je jedním z nejhlídanějších míst ve Švýcarsku.

Uvnitř to sice vypadá jako obyčejná továrna, jen tu stroje místo oceli slévají a lisují lesklý, žlutý a vzácný kov - zlato.
Teplota, při které tečou miliardy, je 1064 stupňů Celsia.

Cihla zlata je totiž těžká váha, nejenom v dlani, ale i na finančním trhu. Od začátku roku cena zlata v dolarech vyskočila skoro o čtvrtinu a po zlatu je teď enormní poptávka.

Proč? Akcie i nemovitosti jsou předražené, dluhopisy nevydělávají. Svět je plný nejistoty a lidé se bojí. „A panika dělá zlatu dobře,“ říká Michael Mesaric, který zlatému kolosu Valcambi šéfuje.

Čím více strachu, tím více lidé kupují zlato jako uchovatele hodnoty. Jako pojistku pro případ, že by snad měla přijít válka, devalvace papírových peněz nebo jiná katastrofa. „Cena zlata a poptávka po něm v sobě nesou všechny obavy a nejistoty lidí na dalšího půl roku.“ myslí si Mesaric. A to může Michaela Mesarice jen těšit. Valcambi je totiž největší slévárnou zlata na světě a i díky ní je Švýcarsko globální jedničkou ve zpracování tohoto drahého kovu. Čím větší je zájem o zlato, tím víc práce a peněz místní slévárna Valcambi má.

„Každý den zpracujeme kolem 3,8 tuny zlata ve slitcích a investičních mincích. V překladu to dělá skoro čtyři milardy korun denně.“ vysvětluje výrobní ředitel Simone Knobloch.
 
Valcambi_v_clanku

Ve slévárně Valcambi je každopádně vidět, že investoři v potenciál zlata věří. Všechny stroje jedou na tři směny, a slévárna, kterou dřív vlastnila banka Credit Suisse a v roce 2019 ji koupila indická společnost Rajesh Exports, investuje do inovací.

Linka na výrobu kilobaru (oblíbeného kilogramového zlatého slitku) je plně automatická. Na jednom konci si stroj sám odměří zlatá zrnka a na druhém vyjede na pásu zlatý slitek. Speciální kamera na lince ještě sama zkontroluje a vyhodnotí, zda je cihla bez prasklin nebo oděrek. V poslední fázi na zlatý slitek laser vypálí speciální identifikační číslo. Pověřená osoba pak cihlu po cihle skládá jednu vedle druhé do krabice. Ve zlatě se do ní vejde kolem 25 milionů korun.

Cihla, kterou nakupují centrální banky do svých zlatých rezerv, nese název Good Delivery Bar a váží 12 kilogramů. Ve Valcambi těchto cihel zlata najdete desítky, leží ve skladech na zemi, na vozících jedoucích z výroby, nebo jsou vyskládané na stole uprostřed slévárny, kde pod modrým plamenem pomalu chladnou, aby nepopraskaly.

Kromě zlatých cihel se ale Švýcaři poslední roky orientují i na jiné projekty – vymysleli zde např. padesátigramový slitek. "Tento slitek připomíná čokoládovou tabulku, kterou můžete rozlámat na zlaté čtverečky a podělit děti nebo vnoučata.“ ukazuje výrobní ředitel Knobloch.

Za mohutnou kovovou mříží, která je mimo pracovní dobu ještě zavřená za speciálními dveřmi, má Knobloch další království - vzorkovnu. Zde se kromě celé výrobní řady schovávají i projekty, jejichž čas teprve přijde. Jsou to např. zlaté pyramidky, které mají připomínat čokoládu Toblerone, nebo třígramový slitek, který se dá rozložit a následně složit do tvaru trojrozměrné hvězdy.

Velká část zlatých dolů leží v konfliktních oblastech. Investory dnes čím dál více zajímá, odkud zlato pochází, a tak Valcambi vytvořili část výroby fair trade a zavedli vlastní certifikáty Green Gold. Investor, který zlato koupí má tedy jistotu, že kupuje zlato, kvůli kterému netrpěla ani příroda, ani lidé. Valcambi vozí zlato z celého světa, hlavně z velkých dolů, kde může hlídat férové podmínky.

Zlato není byznys jen díky šperkům a investorům, ze slévárny ho dodávají i Applu a dalším výrobcům elektroniky nebo také zubařům.
V roce 2021 elektronika a medicína spolkly necelých devět procent světové spotřeby zlata.
 
Nyní je možno produkty Valcambi zakoupit i prostřednictvím našich prodejen a e-shopu.
 
Autor: Aurum Bohemica
Münze Österreich - Rakouská Mincovna | Aurum Bohemica

Münze Österreich je rakouská národní mincovna s více než osmisetletou historií. Je známa po celém světě především pro své odborné znalosti v oblasti zpracování drahých kovů a výroby mincí. Patří k největším světovým mincovnám. V roce 1194 zaplatil anglický král Richard I., uvězněný ve Vídni po návratu z křížových výprav, vévodovi Leopoldovi IV. za svou svobodu 15 tun stříbra. Leopold ze své kořisti nechal razit stříbrné mince, což znamenalo počátek Rakouské mincovny (ačkoliv se o ní historické dokumenty více než dalších 200 let nezmiňují).

Mincovna se během své historie stěhovala na několik míst. Jejím dřívějším hlavním sídlem byl po delší dobu Zimní palác prince Evžena Savojského, než se nakonec v 19. století usadila v Heumarktu v centru Vídně, kde se mince razí dodnes. Když v roce 1919 vznikla Rakouská republika, byla vídeňská mincovna určena jako jediná mincovna v zemi. V roce 1989 se mincovna stala veřejnou dceřinou společností Öesterreichische Nationalbank (Rakouské národní banky) a její název byl oficiálně změněn na Rakouská mincovna (“Münze Österreich”). Vídeňská mince se známým názvem "Wiener Philharmoniker", trvale ceněná investory, byla v letech 1992, 1995 a 1996 nejprodávanější mincí na světě a je dodnes jednou z nejčastějších investic ve světě investorů investujících do drahých kovů. 

Rakouská mincovna vyrábí téměř 450 milionů mincí ročně. Je mezinárodně proslulá důrazem na detail a řemeslnou zručností svých zaměstnanců. Rakouská mincovna díky svým dlouholetým zkušenostem používá nejmodernější rafinační procesy v oboru. Mincovna je navíc ve většinovém vlastnictví státu, což zaručuje kvalitu jejích výrobků.

photoeditorsdk-export (22)

Tato rafinerie také nabízí zlaté a stříbrné slitky od 1 gramu až do 1 kg. Společnost Argor Heraeus vyrábí pro Rakouskou mincovnu jedinečnou řadu slitků s holografickým designem. Jedná se o takzvané kinebary, což znamená, že na zadní straně slitku je laserem vyhotovený nápis, který nelze nijak padělat. Tuto technologii má navíc k dispozici pouze společnost Argor Heraeus. Jelikož se v roce 2002 stala firma Argor Heraeus akcionářem Rakouské mincovny Münze Österreich, nabízí tato mincovna oficiálně tuto technologii pod svým jménem a se zárukou nejvyšší kvality. 

Mezi další investiční zajímavosti patří mince Vídeňská filharmonie (Wiener Philharmoniker), která se vyrábí v pěti velikostech (od 1/25oz do 1oz). I přesto že nejznámější zůstává zlatá mince Vídeňská filharmonie o hmotnosti 1oz, zvyšuje se poslední dobou zájem i o stříbrnou verzi této mince. Mincovna patří pod Rakouskou národní banku a je mimo jiné pověřena navrhováním a ražbou Euro mincí obíhajících v Rakousku. Při zvláštních příležitostech jsou vyráběny i pamětní kusy. Společnost Münze Österreich vlastní v Rakousku též firemní prodejny, které nabízejí a dodávají její výrobky.

Rakouská mincovna je na oficiálním (a velmi výběrovém) seznamu LBMA Good Delivery List for Gold, což je seznam certifikovaných rafinérií. Analýzy a kritéria kvality, kterých musí slitky dosáhnout, aby tento certifikát získaly, z něj činí všeobecně uznávaný standard kvality.

Autor: Polina Nozdrina, Martin Sluka