Obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti strán pri uzatvorení kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou:

Obchodná firma: AURUM BOHEMICA, s.r.o.

Sídlo: Revoluční 763/15, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 26457288

DIČ: CZ26457288

(ďalej len "Predávajúci") ako predávajúcim provozujúcim internetový obchod https://aurumbohemica.cz a Kupujúcim pri nákupoch v E-Shope (oba tieto pojmy sú definované nižšie).

1.2. Pojmy uvedené v týchto podmienkach s veľkým začiatočným písmenom sú definovanými pojmami, ktorých význam je uvedený v článku 2 nižšie.

1.3. Odoslaním objednávky Kupující potvdrzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

 

2. DEFINOVANÉ POJMY

2.1. "ČNB" znamená Česká národná banka.

2.2. "E-shop" znamená internetový obchod prevádzkovaný Predávajúcim na adrese https://aurumbohemica.cz.

2.3. "Fixácia ceny" má význam uvedený v článku 4.2 týchto Obchodných podmienok.

2.4. "Investičné produkty" znamená investičné zlato, striebro a ďalšie produkty, ktorých cena v E-shope je priebežne aktualizovaná.

2.5. "Kúpna zmluva" znamená kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorých návrh bude Kupujúcemu doručený Predávajúcim v súlade s článkom 3.6 týchto Obchodných podmienok.

2.6. "Kupujúci" je Spotrebiteľ alebo Podnikateľ, ktorý realizuje nákup na E-shope.

2.7. "Občiansky zákonník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2.8. "Obchodné podmienky" znamená obchodné podmienky Predávajúceho.

2.9. "Podnikateľ" znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá pri uzatvorení a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim jedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti.

2.10. "Predávajúci" má význam uvedený v článku 1.1 vyššie.

2.11. "Produkty s pevnou cenou" znamená všetky produkty v E-shope s výnimkou Investičných produktov.

2.12. "Spotrebiteľ" znamená fyzickú osobu, ktorá pri uzatvorení a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim nejedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

2.13. "Záloha" má význam uvedený v návrhu Kúpnej zmluvy.

 

3. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. objednávku a kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť nasledujúcimi spôsobmi:

 • prostredníctvom E-shopu
 • osobne na pobočkách predávajúceho
 • písemne, telefonicky alebo emailom

3.2. Ak je Kupujúcim Podnikateľ, je plne zodpovedný za správnosť dodacích fakturačných údajov. Tieto údaje musia korešpondovať s údajmi uvedenými v obchodnom, či živnostnenskom registri.

3.3. Všetky objednávky uskutočnené Kupujúcim sú záväzným a neodvolateľným návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Predávajúci upozorňuje, že v prípade osobního odberu produktu s pevnou cenou, je kúpna zmluva uzatvorená fyzickým prevzatím. V tomto prípade sa nejedná o zmluvu uzatvorenú distančným spôsobom.

3.4. Predávajúci je oprávnený, v závislosti na charaktere objednávky – množstvo tovaru, výška ceny a podobne – požiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom (napr. Emailom, telefonicky, doporučene, alebo osobne). Objednávka sa považuje za neplatnú v prípade, že kupujúci túto autorizáciu požadovaným spôsobom odmietne učiniť.

3.5. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť/neprijať objednávku v prípade:

3.5.1. previsu počtu prijatých objednávok nad výšku disponibilných zásob tovaru;

3.5.2. že uvedené údaje o kupujúcom alebo mieste dodania sú zavádzajúce, chybné, alebo neúplné a/alebo

3.5.3. ak Kupujúci kedykoľvek v minulosti porušil poviinosť voči Predávajúceho, hlavne neprebral, či nezaplatil objednaný tovar;

3.5.3.1 v tomto prípade nebudú kupujúcemu, ktorý porušil svoje povinnosti, fixované ceny u ďalších objednávok, ani v rámci okamžitej fixácie podľa bodu 4.2.1.

3.5.4. že ceny, zveřejněné na webovém rozhraní, byly uvedeny nesprávně a to z jakéhokoliv důvodu

3.5.5. pokud se výrazným způsobem změnila cena zboží dodávaného dodavatelem Prodávajícího

3.5.6. z jakéhokoli jiného důvodu.

V případě odmítnutí/nepřijetí a/nebo nemožnosti uspokojení objednávky bude tato informace zaslána Kupujícímu na email uvedený při vytvoření objednávky bez zbytečného odkladu. Prodávající není povinen sdělovat Kupujícímu důvod.

3.6. Vyjma případů, kdy bude objednávka Kupujícího odmítnuta v souladu s článkem 3.4 výše, dojde k uzavření Kupní smlouvy následujícím způsobem:

3.6.1. Investiční produkty

Prodávající zašle Kupujícímu zálohovou fakturu obsahující text kupní smlouvy. Tato zálohová faktura bude považována za návrh na uzavření Kupní smlouvy Prodávajícího. Uhrazením Zálohy Kupující akceptuje návrh na uzavření Kupní smlouvy, která tím v plném rozsahu nabývá platnosti a účinnosti.

3.6.2. Produkty s pevnou cenou

Objednávka Kupujícího se považuje za návrh na uzavření Kupní smlouvy na zboží uvedené v objednávce. Kupní smlouva na zboží uvedené v objednávce mezi Kupujícím a Prodávajícím je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky Kupujícímu, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. V závislosti na množství objednaného Produktu si prodávající vyhrazuje možnost požadovat zaplacení zálohy i u Produktu s pevnou cenou

 

3.7. Prodávající si vyhrazuje právo omezit množství odebíraných produktů, a to z jakéhokoliv důvodu. Toto omezení lze vyloučit dohodou účastníků.

3.8. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku tykající se produktů umístěných na webovém rozhraní prodávajícího nebo na prodejně prodávajícího. Produkty zde uvedené mají informativní charakter. Akceptací těchto podmínek vylučují účastníci užití § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA K JEDNOTLIVÝM ZPŮSOBŮM ZASÍLÁNÍ OBJEDNÁVEK

3.8. Elektronicky

3.8.1. Kupující provádí objednávky prostřednictvím eshopu, a to buď jednorázově bez registrace nebo zaregistrováním prostřednictvím elektronického účtu.

3.8.2. Prodávající si vyhrazuje právo při této formě objednávky vystavit zálohovou fakturu v plné výši objednávky.

3.8.3.Elektronický účet si kupující zřizuje na stránkách www.aurumbohemica.cz (dále jen účet). Kupující je povinen vyplnit údaje dle 3.2 VOP a v případě změn tyto údaje aktualizovat. Po založení účtu obdrží od Prodávajícího přístupové údaje k účtu. Kupující je povinen o těchto údajích zachovávat mlčenlivost. Prodávající nenese zodpovědnost za ztrátu nebo zneužití přístupových údajů způsobených v důsledku činnosti klienta. Prodávající je oprávněn účet zrušit, bude-li jeho prostřednictvím docházet k zneužívání poskytovaných služeb. Účet je přístupný 24 hodin denně, kromě plánované údržby, kterou Prodávající vhodným způsobem Kupujícímu oznámí ve lhůtě 2 dnů, nebo v případě nenadálých událostí. Nefunkčnost účtu v případě nenadálých událostí oznámí Prodávající neprodleně po jejich zjištění Kupujícímu.

3.9. Písemně, telefonicky nebo emailem

3.9.1. Objednávku lze učinit i písemnou, telefonickou nebo emailovou formou. Neprodleně po přijetí objednávky Prodávající stejnou formou odpoví, zda je kupní smlouva uzavřena či nikoliv a sdělí důvod nepřijetí.

3.9.2. Prodávající si vyhrazuje právo při této formě objednávky vystavit zálohovou fakturu v plné výši objednávky.

3.9.3. Prodávající doporučuje, aby kupující při zasílání objednávky vyplnil objednávkový formulář uvedený na internetových stránkách www.aurumbohemica.cz.

 

4. CENA A PLATBA

4.1. Cena Produktů s pevnou cenou uvedená v E-shopu je cenou, za kterou bude zboží dodáno Kupujícímu a je cenou konečnou včetně všech daní a poplatků (s výjimkou dalších nákladů dle způsobu dopravy a platby).

4.2. Cena Investičních produktů uvedená v E-shopu není konečnou kupní cenou, ale cenou platnou v okamžiku realizace objednávky. Bez zbytečného odkladu po připsání Zálohy na účet Prodávajícího, určí Prodávající konečnou cenu dle objektivního vývoje cen investičních kovů tvořících předmět prodeje (odpovídající datům zveřejněných v E-shopu) a tuto cenu telefonicky oznámí Kupujícímu. Kupující je oprávněn na telefonicky oznámenou kupní cenu nepřistoupit. V takovém případě již nebude Prodávající Kupujícího dále o vývoji cen aktivně informovat. Kupující je však (na základě vývoje cen investičních kovů v E-shopu) kdykoli oprávněn potvrdit cenu telefonicky na telefonním čísle Prodávajícího +420 222 220 388 od 09:00 do 17:00 v pracovní dny nebo osobně v provozovnách společnosti. Vzájemným odsouhlasením této kupní ceny dojde k tzv. fixaci kupní ceny (dále jen "Fixace ceny"), a tím ke stanovení konečné kupní ceny za Investiční produkt. Fixaci ceny nelze provést ve dnech pracovního klidu a státních svátcích v západní Evropě.

4.2.1. Fixaci cen lze realizovat okamžitě a to:

(a) osobní návštěvou na našich prodejnách složením hotovosti, a to každý pracovní den v Praze 1 od 10:00 do 18:00 (vyjma státních svátků) a v Praze 10 od 9:00 do 17:00. 

(b) prostřednictvím internetových objednávek, u kterých:
je zvolený způsob platby dobírkou či převodem na bankovní účet, a to pouze v případě, že:
1) je objednávka vytvořena ve fixačních hodinách (tj. v pracovní dny od 9:00 do 17:00) a souhrnné množství investičních produktů u jednoho zákazníka nepřesáhne částku 500 000 Kč (20 000 EUR)

2) je objednávka vytvořena mimo výše uvedené fixační hodiny a souhrnné množství investičních produktů u jednoho zákazníka nepřesáhne částku 250 000 Kč (10 000 EUR).
(c) Pokud v těchto případech požadujete odloženou fixaci, uveďte to, prosím, např. v poznámce objednávky
(d) Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení fixace ceny jakýchkoliv objednávek u zákazníků, kteří některou z předchozích objednávek neuhradili, nevyzvedli balíček, nebo stornovali objednávku bez souhlasu prodávajícího.

Kupující má možnost u mincí z ČNB si tyto mince na stránkách Prodávajícího (www.aurumbohemica.cz) objednat formou předobjednávky. Prodávající zašle kupujícímu zálohovou fakturu, přičemž konečná prodejní cena bude Kupujícímu sdělena emailem, telefonicky nebo osobně po emisi daného titulu mince. Kupující nemusí konečnou cenu akceptovat, o čemž musí Kupující informovat neprodleně Prodávajícího emailem. Kupujícímu je následně vrácena složená záloha v plné výši. V případě nedodržení doby splatnosti Zálohové faktury nebo Vydané faktury si vyhrazuje Prodávající bez jakékoliv výzvy předobjednávku stornovat. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo na zrušení předobjednávky a to dle 3.5.

4.3. Cena nevydaných mincí a medailí je stanovena na základě očekávaných cen mincí a medailí. Dojde-li ke zvýšení cen ze strany ČNB, případně jiného emitenta a Kupující již uhradil cenu ve výši předpokládané prodejní ceny, vyhrazuje si Prodávající právo účtovat před dodáním zboží vzniklý rozdíl. V případě, že Kupující navýšení ceny nebude akceptovat, má právo na vrácení plné výše již zaplacené částky předplatného dohodnutým způsobem.

4.4. Platbu je možné provést jedním z následujících způsobů:

4.4.1. Investiční produkty

(a) v hotovosti v provozovně Prodávajícího, dle zákona č. 254/2004 Sb., pouze do výše 270 000 Kč nebo její ekvivalent v cizí měně na základě aktuálního kurzu ČNB. Vyšší částky lze platit pouze bankovním převodem;
(b) platba převodem na bankovní účet Prodávajícího;

4.4.2. Produkty s pevnou cenou

(a) v hotovosti v provozovně Prodávajícího, dle zákona č. 254/2004 Sb., pouze do výše 270 000 Kč nebo její ekvivalent v cizí měně na základě aktuálního kurzu ČNB. Vyšší částky lze platit pouze bankovním převodem;
(b) platba převodem na bankovní účet Prodávajícího;
(c) v případě objednávky do 150 000 Kč platba na dobírku (Balíkovna do 30 000 Kč, Zásilkovna do 20 000 Kč), kdy Kupující uhradí cenu při převzetí zboží od přepravce;
(d) Prodávající dle vlastní volby umožní platbu debetní/kreditní kartou;

Platbu bezhotovostním převodem je možné provést v případě osobního převzetí zboží i při zaslání přepravní společností.

4.5. V případě platby dle 4.4.2 (d) akceptuje Prodávající následující debetní/kreditní karty: Aktuálně neakceptujeme žádnou z karet

4.6. V případě platby předem je kupní cena považována za uhrazenou po připsání celé částky kupní ceny objednaného zboží, včetně dodacích nákladů na účet Prodávajícího. Kupující je povinen při platbě předem uhradit celkovou cenu objednávky, a to nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení procesu objednávky (odeslání potvrzovací zprávy v elektronické podobě, nebo zálohové faktury). Po marném uplynutí této lhůty bude objednávka Prodávajícím bez náhrady zrušena.

4.7. V případě platby na dobírku bude kupní cena považována za uhrazenou uhrazením celé částky kupní ceny objednaného zboží, včetně dodacích nákladů v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy (České pošty apod.).

4.8. Faktura vystavená na základě Kupní smlouvy slouží zároveň jako účetní (daňový) doklad. K ceně zboží jsou připočítány náklady na dopravu zboží na místo určené Kupujícím, případně poplatky spojené s provedením úhrady za objednané zboží (dobírkový poplatek apod.).

4.9. Prodávající je plátcem DPH.

4.10. Dopravné je účtováno dle aktuálního ceníku přepravní společnosti (České pošty a.s.), Součástí dopravného je i pojištění v plné výši zásilky, která je taktéž určena dle aktuálního ceníku přepravní společnosti, pokud není domluveno jinak..

4.11 Cena za dopravu zásilky do zahraničí bude stanovena dle místa destinace a bude uvedena v potvrzení objednávky prodávajícím (případně v zálohové faktuře). Tato cena za dopravu zásilky bude vždy obsahovat i pojištění zásilky do plné hodnoty zboží, případně poplatek spojený s provedením úhrady za objednané zboží (dobírkový poplatek apod.), pokud není ujednáno jinak.

4.12 Poplatky za jednotlivé způsoby doručení jsou uvedeny na internetové stránce E-shopu.

4.13. Klient je podľa zákona povinný objednávku dokončiť a uhradiť. V opačnom prípade sa vystavuje sankčnému poplatku až do výšky 1%.

 

5. DODÁNÍ

5.1. Prodávající odešle předmět prodeje, který má skladem, Kupujícímu bez zbytečného odkladu. Předpokládaná doba dodání činí 5 pracovních dní. Maximální doba dodání činí max.15 pracovních dnů od potvrzení objednávky Prodávajícím v případě Produktů s pevnou cenou (popř. od okamžiku uhrazení kupní ceny, zvolil-li Kupující platbu převodem na bankovní účet) a 21 pracovních dnů od provedení Fixace ceny v případě Investičních produktů.

5.2. Kupující bere na vědomí, že přesná doba dodání je mimo objektivní kontrolu Prodávajícího a může proto dojít k jejímu prodloužení.

5.3. Dodání, respektive převzetí objednaného zboží, může být provedeno jedním z následujících způsobů:

5.3.1. Osobní odběr v provozovně Prodávajícího; Prodávající si vyhrazuje právo nevydat produkt do jeho úplné úhrady.

5.3.2. Doprava Českou poštou, na adresu určenou kupujícím jako dodací. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout, produkt dodat, v případě, že:

    • 5.3.2.1. je adresa zcela evidentně fiktivní.
    • 5.3.2.2. kupující v minulosti opakovaně produkt nevyzvedl nebo jej bezdůvodně vrátil.
    • 5.3.2.3. dodání produktu není možné s ohledem na jeho množství, cenu, nebo podmínky dopravní společnosti

5.3.3. Vyhradí-li si Prodávající právo odmítnout dodat produkt Českou poštou, musí o tom neprodleně informovat vhodným způsobem Kupujícího a navrhne jiný vhodný způsob.

5.4. Zásilka je vždy pojištěna do plné hodnoty zboží. Zboží je odesíláno jako cenné psaní, popřípadě jako cenný balík. Pojištění zásilky a jeho forma, odesílání zboží a volba zasílací společnosti se řídí tímto bodem, pokud není domluveno jinak.

5.5. Cena za dopravu zásilky do zahraničí bude stanovena dle místa destinace a bude uvedena v potvrzení objednávky prodávajícím (případně v zálohové faktuře). Tato cena za dopravu zásilky bude vždy obsahovat i pojištění zásilky do plné hodnoty zboží, případně poplatek spojený s provedením úhrady za objednané zboží (dobírkový poplatek apod.), pokud není ujednáno jinak.

5.6. Poplatky za jednotlivé způsoby doručení jsou uvedeny na internetové stránce E-shopu.

5.7. V případě, že Kupující neobdrží odeslanou zásilku, musí o této skutečnosti bezodkladně informovat Prodávajícího.

5.8. Nepřevezme-li kupující produkt ve lhůtě 3 dny, od doby, kdy bylo zboží připraveno na provozovně , a to ani po dodatečné výzvě prodávajícím nebo se vrátí jako nedoručené kupní smlouva zaniká, ledaže:

5.8.1. na produkt byla zaplacena záloha, Prodávající zašle další výzvu

5.8.2. Prodávajíci a Kupující se dohodnou jinak.

5.9. Nezanikne-li kupní smlouva po dodání zmařené Kupujícím, vyhrazuje si Prodávající právo účtovat skladné, a to dle cen uvedených v aktuálním ceníku na stránkách www.aurumbohemica.cz.

5.10. Dohodnou-li se Prodávající s Kupujícím na novém dodání produktu, Prodávající si vyhrazuje právo účtovat náklady spojené s dodáním (zejm. balné, poštovné a pojištění produktu) dle ceníků prodávajícího a dopravní společnosti.

5.11. Je -li Kupujícímu dodáno větší množství produktu, než které si objednal, je povinen toto zboží uhradit, ledaže bez zbytečného odkladu, nejdéle do 3 dnů, toto větší množství produktu odmítne. Kupující je povinen produkt vrátit je-li vyzván prodávajícím.

 

6. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tento bod je kompletne vysvetlený v sekcii REKLÁMACIA. 

 

7. GARANCIA VÝKUPU

7.1. U investičných produktov poskytujeme garanciu, že od zákazníka, ktorý u nás tovar zakúpil, tento tovar vždy vykúpime. Toto označenie znamená, že produkt VYKUPUJEME VŽDY. Na poškodené produkty sa garancia nevzťahuje. Investičné kovy vykupujeme počas pracovných (fixačných) dní na pobočkách v Prahe 1 od 10:00 do 18:00 alebo prostredníctvom korešpondenčného výkupu. Výkup na pobočke v Prahe 10 je možné zrealizovať len po predošlej e-mailovej alebo telefonickej dohode.

Upozorňujeme, že po fixačnej dobe (po 17:00) vykupujeme investičné produkty len do výšky 10 000 EUR. Vyššie čiastky na základe schválenia vedúcim pracovníkom.

7.2. Produkty zakúpené u konkurenční spoločnosti vykupujeme, ale vyhradzujeme si týmto právo určiť, či výkup uskutočníme a v akej forme. Toto označenie znamená, že produkt VYKUPUJEME, pokiaľ máme záujem.

7.3. Od záujemcov, ktorí investičné zlato nezakúpili u nás, ale u iného predajcu investičného zlata, výkup realizujeme tiež, ale výkupná cena bude stanovená individuálne u jednotlivých produktov. Pri výkupe investičného tovaru, ktoré nemáme v našej ponuke, bude výkupná cena rovnako stanovená individuálne.

7.4. NEVYKUPUJEME:

7.4.1. zlaté šperky, zlaté zuby, zlomkové zlato, úlomky zlatých mincí,

7.4.2.zlaté mince nižšej rýdzosti ako 900 tisícin,
7.4.3. surové zlato v žiadnej forme, ani vo forme zliatku.

7.5. Záujemca doručí produkty osobne alebo prostredníctvom doručovacej spoločnosti na adresu spoločnosti.

7.6. V prípade zaslania produktu prostredníctvom doručovacej spoločnosti, bude zásielka otvorená pod zvláštnym kamerovým systémom, tak, aby boli práva oboch strán zaistené. S týmto sa záujemca zoznámil a dáva s týmto postupom súhlas. Záznam otvorenia zásielky bude ponechaný len v prípade, že množstvo, kvalita a stav neodpovedajú záujemcom tvrdeným skutočnostiam, inak bude záznam zmazaný.

 

8. OSOBNÉ ÚDAJE

8.1. Osobné údaje kupujúcich podliehajú legislatíve ohľadom ochrany osobných údajov, najmä Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. Zásady, ktorými sa spracovanie Vašich osobných údajov riadi, sú obsiahnuté tu, alebo na stránkach www.aurumbohemica.cz

8.2. Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že nebude žiadne osobné údaje a ďalšie zverené dáta Kupujúceho predávať, poskytovať tretej osobe, ani ich nepoužije pre komerčnú ponuku nesúvisiacu s E-shopom bez súhlasu vlastníkov týchto údajov a dát. Zverené osobné údaje a ďalšie dáta slúžia len pre vnútornú potrebu E-shopu (za účelom úspěšného naplnenia Kúpnej zmluvy) a ku vzájemnému skvalitneniu komunikácie medzi kupujúcim a predávajúcim.

8.3. Osobné údaje a ďalšie dáta budú na žiadosť Kupujúceho vymazané z databázy predávajúceho. Kupujúci má ďalej právo prístupu ku svojim osobným údajom a má právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

8.4. Predávajúci je oprávnený predať údaje Kupujúceho nevyhnutné pre doručenie tovaru externým dopravcom.

  

9. PREVÁDZKY PREDÁVAJÚCEHO

Pobočka Praha 1

 • Adresa:                               
  • Obecní dům
  • U Prašné brány 1090/2
   110 21 Praha 1
 • Otváracia doba:                     
  • 10:00 – 18:00
 • Telefón:                                 
  • +420 608 905 868
 • Email:                                     
  • praha1@aurumbohemica.cz

 

Brno

 • Adresa:                                   
  • Radnická 12, Zelný trh
  • 602 00 Brno
 • Otváracia doba:                     
  • 9:00 – 17:00
 • Telefón:                                   
  • +420 534 534 502
 • Email:                                     

Pobočka Praha 10

 • Adresa:                                   
  • Hradešínská 2335/35
  • 101 00 Praha – Vinohrady
 • Otváracia doba:                     
  • 9:00 – 17:00
 • Telefón:                                   
  • +420 222 220 388
 • Email:                                     

 

10. SKLADOVNÉ

10.1. Ak nie je produkt vyzdvihnutý Kupujúcim v stanovenom termíne, vyhradzuje si Predávajúci právo účtovať skladovné a to podľa cien uvedených v aktuálnom cenníku na stránkach www.aurumbohemica.cz.

10.2. Do úplnej úhrady skladovného nie je Predávajúci povinný produkt Kupujúcemu vydať.

10.3. Ak presiahne cena skladovného cenu produktu, vyzve Predávajúci naposledy Kupujúceho k prevzatiu produktu. V prípade, že sa nedohodnú, je Predávajúci oprávnený produkt predať.

 

11. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

11.1. Všetky spory, ktoré medzi Kupujúcim a Predávajúcim vzniknú sa strany snažia vyriešiť zmiernou cestou.

11.2 V prípade, že sa neporadí spor vyriešiť zmiernou cestou, má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, podľa OchSpoř právo na mimosúdne riešenie z tejto zmluvy. Subjektom riešenia mimosúdnych spotrebiteľských sporov je podľa OchSpoř Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

11.3. Náležitosti návrhu na zahájenie sú uvedené v § 20n OchSpoř. Kupujúci - spotrebiteľ uvedie identifikačné údaje strán, úplne a zrozumiteľne popíše rozhodné skutočnosti, označí čoho sa domáha a uvedie dátum uplatnenia svojho nároku u poskytovateľa. K návrhu je potrebné doložiť doklad o tom, že sa nepodarilo spor vyriešiť zmiernou cestou. 

11.4. Kupujúci - spotrebiteľ môže svoje právo uplatniť u Českej obchodnej inšpekcie do 1 roku odo dňa, kedy uplatnil svoje právo u poskytovateľa.

 

12. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Ak tieto Obchodné podmienky nestanovia inak, riadia sa vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je Spotrebiteľom, ustanoveniami Občianskeho zákonníku.

12.2. Táto verzia Obchodných podmienok nahradzuje všetky predchádzajúce verzie.

12.3. Podmienky sú zverejnené na webovej adrese www.aurumbohemica.cz a taktiež sú dostupné na všetkých pobočkách poskytovateľa.

12.4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo VOP zmeniť vyhlásením nového znenia, ich častí, alebo úplne nového znenia, ak došlo ku zmene relevantných právnych predpisov, ak odstraňuje chyby v písaní, či počtoch, ak zmena VOP nie je v neprospech klienta, alebo ak tým mení alebo inak upravuje práva a povinnosti poskytovateľa, alebo klienta ako aj z iných dôvodov. Nové znenie VOP nadobúda platnosť a účinnosť tridsiaty (30.) kalendárny deň po dni ich riadneho vyhlásenia, alebo v deň, ktorý je takto označený pri ich vyhlásení, ak nastane tento deň neskôr. Poskytovateľ zverejňuje OP na internetovej adrese www.aurumbohemica.cz. Ak klient nesúhlasí so zmenou OP uskutočnenú v súlade s týmto bodom, je klient povinný poskytovateľovi doručiť svoj písomný nesúhlas s novým znením jednostranne zmenených OP, a to pred nadobudnutím účinnosti takéhoto nového znenia jednostranne zmenených OP.

12.5. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť vyhlásením.

 V platnosti od 1. marca 2022